خانه / ملات ها و اندودهای آماده / اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

فراورده های ﮔﭽﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﭘﻴﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﻧﺎزکﻛﺎری در اﻧﺪودﻛﺎری دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒﻫﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮآوردهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮآورده ﻛﺮدن اﻟﺰاﻣﺎت ﻛﺎرﺑﺮدی ﻣﺮﺑﻮط، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ / اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎ، ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ  ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪهﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻳﮋهای ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ و اﻧﺪودﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﮔﭽﻲ ﺑﺮای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی دﺳﺘﻲ و ﻣﺎﺷﻴﻨﻲ را ﻧﻴﺰ، درﺑﺮﻣﻲﮔﻴﺮد.

اﻧﺪودﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮای ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه ﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، در ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑـﺮای ﺗﻮﻟﻴـﺪ

فرآوردهﻫــﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨــﺪ بلـﻮکﻫــﺎی ﮔﭽــﻲ، ﺻــﻔﺤﺎت روک دار ﮔﭽــﻲ، ﺑــﺮای اﻧــﺪودﻛﺎری ﺑــﺎ ﮔــﭻ اﻟﻴــﺎف دار و

ﺳﻘﻒ ﭘﻮش ﻫﺎی ﮔﭽﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻛـﺎرﺑﺮد دارد .

آﻫﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ (ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ) را ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪه اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﭻ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.

درباره shimibeton.com

شماره همراه: 09121303726 تلفن: 88515668-021 فکس: 88515084-021 نشانی دفتر مرکزی: تهران-خیابان سهروردی شمالی-کوچه سراب-پلاک 12 -طبقه 3-واحد 7 ایمیل:info@shimibeton.com

پاسخ بدهید

ایمیلتان منتشر نمیشوذفیلدهای الزامی علامت دار شده اند *

*

رفتن به بالا