مزایای عامل هوازای بتن

مزایای عامل هوازای بتن

افزودنی های عامل هوازای بتن، مواد آلی هستند (معمولاً به فرم محلول) که وقتی به آب یک مخلوط بتنی اضافه شود، مقدار مشخصی هوا را به طور یکنواخت به شکل حباب های ریز پراکنده به بتن وارد می کنند. این ...

متن کامل »

افزودنی هایی برای بازیافت زباله بتنی

افزودنی هایی برای بازیافت زباله بتنی

هر سال میلیون ها متر معکب بتن آماده برای بازیافت به محل های انبار موقت بازگردانده می شوند. هم اکنون ملاحظات زیست محیطی و محدودیت های فزاینده ای وجود دارد که در جهت قانون مند کردن بازیافت بتن شکل پذیر ...

متن کامل »

موارد کاربرد بتن اصلاح شده با لاتکس

موارد کاربرد بتن اصلاح شده با لاتکس

بتن ها و ملات های اصلاح شده با لاتکس مواد مستعدی برای جلوگیری از خوردگی القاء شده با کلرید و برای تعمیر سازه های بتنی مسلح آسیب دیده هستند. بتون اصلاح شده با لاتکس تا حد زیادی به عنوان یک ...

متن کامل »

مزایای لاتکس

مزایای لاتکس

ویژگی ها و مزایای افزودنی بتن لاتکس تغییر شکل پذیری، مدول الاستیک و نسبت پواسون اختلاف های زیاد میان مدول های لاتکس و هیدرات های سیمان (مدول های الاستیک Gpa 0.001 -10 و GP 10-30 به ترتیب) موجب می شود ...

متن کامل »

افزودنی بتن لاتکس

افزودنی بتن لاتکس

زمانیکه یک افزودنی لاتکس در بتون ریزی استفاده می شود، میزان آب موجود مورد نیاز برای ایجاد یک اسلامپ مشخص به اندازه محسوسی می تواند کاهش یافته و میزان این کاهش با افزوده شدن نسبت پلیمر به سیمان افزایش می ...

متن کامل »

کارایی مواد افزودنی ضد شستگی بتن

کارایی مواد افزودنی ضد شستگی بتن

تخلیه کردن سازه های هیدرولیکی همچون سدها از آب برای انجام تعمیرات هم مشکل و هم هزینه بر می باشد. پیشرفت های اخیر در مواد افزودنی که به چسبندگی کمک می کند، این امکان را فراهم آورده تا بتن ریزی ...

متن کامل »

بتن غیر پراکنده شونده در زیر آب

بتن غیر پراکنده شونده در زیر آب

برای تولید بتن غیر پراکنده شونده (non- dispersible) کلوئیدی در زیر آب، حداقل نسبت های آب به سیمان باید در محدوده 0.36 تا 0.6 بوده و میزان سیمان و ریزدانه ها معمولاً از مخلوط های متناظر روی زمین بالاتر است. ...

متن کامل »

اثر مواد افزودنی ضد شستگی در بتن

اثر مواد افزودنی ضد شستگی در بتن

لزجت افزایش یافته آب در مخلوط منجر به تکان خواهی بیشتر بتن و مقاومت بهبود یافته در جدایش می شود. پیمانه مصرفی مواد افزودنی ضد شستگی بتن برای طبقات A و B و C در محدوده 1 تا 1.5% وزن آب ...

متن کامل »

مواد افزودنی ضد شستگی بتن

مواد افزودنی ضد شستگی بتن

تخلیه کردن سازه های هیدرولیکی همچون سدها از آب برای انجام تعمیرات هم مشکل و هم هزینه بر می باشد. پیشرفت های اخیر در مواد افزودنی که به چسبندگی کمک می کند، این امکان را فراهم آورده تا بتن ریزی ...

متن کامل »
رفتن به بالا