اثر فوق روان کننده بتن بر کارایی و گیرش بتن

اثر فوق روان کننده بتن بر کارایی و گیرش بتن

فوق روان کننده بتن موجب افزایش های چشمگیری در کارایی بتن می شوند. این افزایش کارایی بتن از طریق اسلامپ یا توزیع جدول جریان اندازه گیری می شود. فوق روان کننده بتن همچنین امکان کاهش های زیاد در نسبت های ...

متن کامل »

اثرات فوق روان کننده بتن بر خصوصیات بتن

اثرات فوق روان کننده بتن بر خصوصیات بتن

خصوصیات بتن می تواند در قالب دسته بندی زیر در نظر گرفته شود: – اثر فوق روان کننده بتن در حالت شکل پذیر اولیه بتن تازه خصوصیاتی همچون کارایی بتن، همان گونه که از طریق آزمایش اسلامپ یا جدول جریان ...

متن کامل »

عملکرد فوق روان کننده بتن

عملکرد فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن – جذب انواع عوامل کاهنده آب، از جمله فوق روان کننده بتن در محلول باقی نمی ماند، اما عوامل کاهنده آب تا حد قابل توجهی و به شدت توسط هیدراتاسیون سیمان جذب می شوند. مطالعه جذب ...

متن کامل »

پتانسیل زتا چیست؟

پتانسیل زتا چیست؟

پتانسیل زتا به عنوان یک پتانسیل الکتریکی در پیرامون ذرات و همچنین سلولها وجود دارد که تحقیقات زیادی در مورد این پتانسیل الکتریکی اطراف غشاء انجام شده است. سلولها در محلول به علت وجود خاصیت‌های یونی، همچنین ترکیبات سازنده غشاء(مانند ...

متن کامل »

اثرات فوق روان کننده بتن بر سیستم آب- سیمان

اثرات فوق روان کننده بتن بر سیستم آب- سیمان

برای درک شیوه تأثیر گذاری فوق روان کننده بتن بر خصوصیات بتن، مطالعات مختلفی روی خمیرهای سیمانی انجام گرفته است. اثرات فوق روان کننده بتن مربوط تغییر شکل بتن ویسکومتر (غلظت سنج) را برای مطالعه تنش تسلیم و ویسکوزیته خمیرهای سیمانی ...

متن کامل »

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن

فوق روان کننده بتن دسته ای  ویژه از عوامل کاهنده آب بتن هستند، به این دلیل که از موادی تشکیل یافته اند که توانایی کاهش های خیلی زیادی در آب را فراهم می آورند. فوق روان کننده ها همچنین در ...

متن کامل »

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر تغییر شکل بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر تغییر شکل بتن

تغییر شکل بتن تحت شرایط اشباع شده تحت شرایط اشباع در جایی که هیچ وزنی به علت تبخیر آب وجود ندارد، تغییر حجم اندکی برای افزوودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفوناتی در نمونه های خمیر سیمانی داریم. همچنین افزودنی های کاهنده ...

متن کامل »

تغییر شکل بتن

تغییر شکل بتن

تغییر شکل بتن عبارتند از جمع شدگی (که تحت شرایط خشک شدگی بتن رخ می دهد) و خرش (که عبارت از تغییر شکل اضافی حاصل) تحت یک تنش اعمالی می باشد. تغییر شکل خزش بتن قطعاً تحت شرایط اشباع رخ ...

متن کامل »
رفتن به بالا