اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر نقش بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر نقش بتن

یکی از وظایف اصلی بتن در سازه های باربر حفاظت از فولاد تعبیه شده در آن است تا بتواند مقاومت کششی مصالح سیمانی را افزایش دهد. فولاد چنانچه در معرض هوا و آب قرار گیرد دچار زنگ زدگی می شود ...

متن کامل »

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر دوام بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر دوام بتن

مخلوط های حاوی افزودنی کاهنده آب بتن با پایه لیگنوسولفونات و اسیدهای هیدروکربوکسیلیکی ترکیب شده با بتن به همراه هوای محبوس لحاظ شده اند و برای دوام ذوب- انجماد با مخلوط های مستقیم محبوس کننده هوا مقایسه می شود. تمامی ...

متن کامل »

دوام بتن چیست؟

دوام بتن چیست؟

دوام بتن عبارت است از توانایی مصالح برای حفظ یکپارچگی به لحاظ سازه ای، ظرفیت حفاظتی و به لحاظ زیبایی ظاهری درطی یک دوره طولانی زمانی می باشد. نکته مهم آنکه فوایدی که بتن در حالت شکل پذیر و سخت ...

متن کامل »

عوامل موثر در دوام بتن

دوام بتن برابر مایعات مضر تخریب بتن تحت فعالیت موادی که به طور مضر به مجموعه سیمان تهاجم می کنند، تابعی از نفوذپذیری بتن خواهد بود، که به صورت غیرمستقیم توسط آزمایش ISA قابل اندازه گیری می باشد. برای مخلوط ...

متن کامل »

مکانیسم افزودنی های خاص بتن

مکانیسم افزودنی های خاص بتن

در بین افزودنی های خاص بتن، نمکهای لیتیم و باریم انبساط را بر مبنای تورم سیلیکات قلیایی و کربنات قلیایی را از طریق مکانیسم های توسعه فشار اسموزی را کاهش می دهند. این نمک ها از جمله افزودنی های کاهنده انبساط ...

متن کامل »

مواد افزودنی بتن ضد انجماد

مواد افزودنی بتن ضد انجماد

وقتی بتن تازه منجمد می گردد، مقاومت چنین بتونی از 20 تا 40 پایین آمده و پیوند میان آرماتور و بتن تا 70% نسبت به بتن عمل آوری شده عادی پایین می آید. بنابراین هنگامی که بتن ریزی تحت شرایط ...

متن کامل »

انواع افزودنی برای کاهش واکنش های قلیایی سنگدانه

انواع افزودنی برای کاهش واکنش های قلیایی سنگدانه

انواع مختلف مواد افزودنی که به عنوان عواملی برای کاهش واکنش های قلیایی سنگدانه ها شناخته می شوند، می توانند به دو گروه تقسیم بندی شوند: گروه اول در کاهش انبساط به علت واکنش سیلیسی قلیایی مؤثر هستند و گروه ...

متن کامل »

افزودنی های کاهنده انبساط با سنگدانه های قلیایی

افزودنی های کاهنده انبساط با سنگدانه های قلیایی

به دلیل کمبود شدید منابع سنگدانه های سالم، سازه های بتنی با مشکل روبرو شده اند. این امر ناشی از واکنش های سنگدانه های قلیایی است، لذا باید شرایطی ایجاب شود که ماده های شیمیایی که واکنش را به تأثیر ...

متن کامل »

مواد افزودنی شیمیایی در بتن

مواد افزودنی شیمیایی در بتن

مواد افزودنی شیمیایی در بتن با هدف تغییر دادن یک یا چند خصوصیت از بتن در حالت تازه یا سخت شده استفاده می شود. علاوه بر کارکردهای رایج از جمله کاهش آب،  کندگیر کنندگی بتن، تسریع کنندگی گیرش و محبوس کردن هوا،  مواد افزودنی ...

متن کامل »

افزایش دوام بتن با افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات ها

افزایش دوام بتن با افزودنی کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات ها

کاهش در نسبت های آب به سیمان به دست آمده در اکثریت موارد (80 درصد نمونه ها) منجر به بهبود در مقاومت مقابل ذوب انجماد شده است. در حقیقت، مقاومت میانگین بتن حاوی افزودنی 39 درصد بالاتر از نمونه های ...

متن کامل »
رفتن به بالا