اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر نفوذپذیری بتن

نفوذیری بتن ، دوام بتن را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. نفوذپذیری بتن همچنین می تواند در طراحی سازه هایی باشد که به منظور مقاومت مقابل هیدرولیکی آب یا دیگر مایعات اثرگذار باشد. منافذ بزرگ معمولاً به دلیل نفوذ ...

متن کامل »

کاربرد افزودنی کاهنده آب بتن

کاربرد افزودنی کاهنده آب بتن

چند مورد از موارد کاربرد افزودنی کاهنده آب بتن است را در ذیل بیان می کنیم : 1- زمانیکه افزودنی کاهنده آب بتن در سطوح پیمانه مصرفی (Dose) معمولی به منظور حصول کارایی بتن بالاتر برای یک مخلوط بتنی داشته ...

متن کامل »

اثر افزودنی کاهنده آب بتن در گیرش بتن تازه

اثر افزودنی کاهنده آب بتن در گیرش بتن تازه

اثر فاکتورهای محیطی و افزودنی های کاهنده آب بتن بر ویژگی های گیرش بتن در حضور افزودنی کاهنده آب بتن باعث یک اثر کندگیرکنندگی می شود. برای یک مخلوط بتن با سیمان پرتلند معمولی 300 دارای اسلامپی در بازه 50 ...

متن کامل »

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر کاهش آب بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر کاهش آب بتن

گسترده ترین کارکرد افزودنی های کاهنده آب بتن در کاهش دادن نسبت آب به سیمان (W/C) می باشد، در حالی که کارایی اولیه آن بتن در قیاس با بتنی عاری از افزودنی های کاهنده آب بتن حفظ شود. در عوض ...

متن کامل »

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر کارایی بتن

اثر افزودنی کاهنده آب بتن بر کارایی بتن

آسانی و سهولت که بتن می تواند توسط یک تنش اعمال شده در اثر افزودنی های کاهنده آب بتن تغییر دهد با نام کارایی بتن شناخته می شود و کارایی بتن با آزمایش های استانداردی همچون ضریب فشرده سازی بتن، ...

متن کامل »

اثرات افزودنی کاهنده آب بتن بر خصوصیات بتن

اثرات افزودنی کاهنده آب بتن بر خصوصیات بتن

خصوصیات بتن را می توان به لحاظ تعداد مراحل در نظر گرفت: 1- حالت شکل پذیر اولیه بتن تازه پس از فرآیند اختلاط، که در آن خصوصیاتی همچون میزان هوا، تراکم بتن و کارایی بتن به صورت معمولی با آزمایش ...

متن کامل »

اثر افزودنی کاهنده آب بتن و سیمان پرتلند

اثر افزودنی کاهنده آب بتن و سیمان پرتلند

 1- در حضور افزودنی های کاهنده آب بتن لیگنوسولفونات سدیم که دارای ترکیب 6/57% اسید لیگنوسولفونیک افزودنی های کاهنده آب بتن، 6/11% شکرهای کاهنده افزودنی های کاهنده آب بتن، 5/18% خاکستر می باشند، تأثیر منحنی تکامل حرارتی تحت شرایط هم ...

متن کامل »
رفتن به بالا