خانه / آرشیو برچسب: قیمت مواد افزودنی بتن (برگه 4)

آرشیو برچسب: قیمت مواد افزودنی بتن

اشتراک در خبرنامه

بتن الیاف پلیمری

بتن الیاف پلیمری

یکی دیگر از الیاف های که در بتن مسلح استفاده می شود بتن الیاف پلیمری می باشد یکی از مزایای بتن الیاف پلیمری مرکب نسبت به مواد فلزی پدیده خستگی می باشد که در گذشته درصنایع هوایی استفاده می شد ...

متن کامل »

اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن

ﮐﯿﻔﯿﺖ بتن الیافی ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ اﻟﯿﺎﻓﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه زﯾﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: 1ـ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺘﻦ 2ـ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﻨﺪﺳﯽ اﻟﯿﺎف ﻓﻮﻻدی در بتن – ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﺑﻪ ﻗﻄﺮ اﻟﯿﺎف در بتن – ﻣﻬﺎر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ...

متن کامل »

الیاف پروپلین در بتن

الیاف پروپلین در بتن

این ماده نوعی الیاف پلی پروپلین بوده که به عنوان ماده افزودنی بتن جهت کنترل ترکها به مخلوط بتنی اضافه می گردد الیاف پروپلین در بتن بصورت تک رشته ای و در دو اندازه موجود است نوع 12 میلیمتری برای ...

متن کامل »

افزودنی های بتن اسفنجی

افزودنی های بتن اسفنجی

بتن اسفنجی بتن اسفنجی معمولا” بعه دو نوع گازی و کفی تقسیم میشود . بتن اسفنجی را بتن پوک و متخلخل نیز می نامند و در برخی منابع بتن Cellular نام دارد . اغلب بتن های اسفنجی گازی و بتن اسفنجی ...

متن کامل »

افزودنی های بتن غیر کلریدی

افزودنی های بتن غیر کلریدی

ممنوع شدن کاربرد کلسیم کلرید طی دهه اخیر انگیزه ای برای توسعه مواد افزودنی های بتن غیر کلریدی جایگزین فراهم آورده که هیدراتاسیون سیمان بدون پتانسیل برای خوردگی را تسریع کرد. شماری از ترکیبات افزودنی های بتن غیر کلریدی غیر ...

متن کامل »

کاربرد افزودنی تسریع کننده بتن

کاربرد افزودنی تسریع کننده بتن

اهداف کاربرد افزودنی های تسریع کننده بتن می تواند توسط استفاده از سیمان بیشتر، سیمان ریز دانه تر، مواد حرارت داده شده و دماهای عمل آوری بالاتر بتن، حاصل می گردد. با این وجود، افزودنی تسریع کننده بتن راه راحت ...

متن کامل »

کاربرد افزودنی دیرگیر کننده بتن

کاربرد افزودنی دیرگیر کننده بتن

هنگام در نظر گرفتن کاربرد افزودنی دیرگیر کننده بتن در مواقعی که دما فراتر از 30 درجه سلسیوس می رود، ارتباطی که داده های آزمایش تأیید صحت ASTM C494 (انجام شده تحت شرایط آزمایشگاهی) با شرایط میدانی بتن تجربه خواهد ...

متن کامل »

اثرات افزودنی کندگیر کننده بتن

اثرات افزودنی کندگیر کننده بتن

ابزار کنونی به کار گرفته شده برای غلبه یافتن بر مسائل میدانی که مرتبط با افت اسلامپ تسریع شده و زمان سخت شدگی کاهش یافته می باشد، عبارت از به کارگیری افزودنی های معدنی و شیمیایی می باشد. چون افزودنی ...

متن کامل »

افزودنی ضد آب بتن

افزودنی ضد آب بتن

فشار هیدرواستاتیک، عمل مویینگی، باران ناشی از باد، اختلاف در فشار بخار میان دو وجه بتن یا ترکیبی از این ها می تواند آب را وادار کند در بتن حرکت کند. ورود و مهاجرت رطوبت در مایع و بخار می ...

متن کامل »

بتن ریزی حجیم با دیرگیرکننده ها

بتن ریزی حجیم با دیرگیرکننده ها

دیرگیرکننده های کاهنده آب بتن می تواند به کیفیت، اقتصاد و سادگی بتن ریزی بتن حجیم، از طریق کاهش آب و سیمان، کارایی ارتقاء یافته و مقاومت به جدایش اختلاط در حین حمل و نقل کمک کند. میزان سیمان موجود ...

متن کامل »
رفتن به بالا