شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

رَوان‌کننده‌ها یا مواد افزودنی خمیری‌کننده و روان‌کننده بتن یکی از انواع افزودنی‌های شیمیایی به بتن طبق آیین نامه بتن ایران است. همچنین برای بهبود کارایی بتن تازه از این مواد استفاده می‌شود.

روان کننده بتن ،بر حسب موارد کاربرد و مزایای آن در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از :

– خرید روانساز بتن

– خرید روان کننده نرمال بتن

– خرید روان کننده کاهنده آب بتن

– خرید روان کننده آب بند بتن 

– خرید روان کننده های بتن

– خرید روان کننده نوترال بتن 

– خرید روان کننده دیرگیر بتن

 خرید روان کننده دیرگیر(نگهدارنده اسلاپ)

– خرید روان کننده بتن بر پایه ملامین

کاربرد  روان کننده بتن

 – خرید روان کننده بتن ، جهت بهبود خواص مخلوط‌های بتن خشن

– خرید روان کننده بتن ، جهت ساخت بتن قابل پرداخت با ماله آهنی

– خرید روان کننده بتن ، جهت بتن‌ریزی قطعات با تراکم زیاد آرماتور

– خرید روان کننده بتن ، جهت اجرای بتن در سازه های مسلح

– خرید روان کننده بتن ، جهت اجرای بتن دال ها، پی ها، ستون ها، دیوارها، پل ها، بدنه سدها و …

– خرید روان کننده بتن ، جهت تولید قطعات پیش ساخته

– خرید روان کننده بتن ، جهت بتن های پیش تنیده

– خرید روان کننده بتن ، جهت کف های سخت صنعتی

– خرید روان کننده بتن ، جهت ملات های بنایی

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست