شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﯽ درزگیر بتن

واﺗﺮﭘﺮوف ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ آب و رطﻮﺑﺖ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﯿﺪ ھﺎ و ﻗﻠﯿﺎھﺎی ﺿﻌﯿﻒﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮیدارای ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻻﺳﺘﯿﮑﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدهﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع ﺷﮑﺎف ھﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﯽﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﻠﺰات و ﮔﯿﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮫﺖ آرﻣﺎﺗﻮرھﺎی آزاد ﺑﺘﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﻔﻮذ آب و رطﻮﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

درزگیر بتن ،بر حسب موارد کاربرد و مزایای آن در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از :

– خرید درزگیر بتن

– خرید درزگیر بتن بر پایه کولتار پلیمری

 خرید درزگیر گرم اجرا

– خرید درزگیر پلی یورتان 

– خرید درزگیر پلی یورتان تک جزئی

– خرید درزگیر پلی یورتان دو جزئی

– خرید درزگیر پلی اورتان تک جزئی

– خرید درزگیر الاستیک بتن

 خرید درزگیر و آستر سطحوح بتنی

– خرید درزگیر سیلیکونی

– فروش درزگیر سیلیکونی چند منظوره

ﻣﻮارد کاربرد درزگیر

– خرید درزگیر ، جهت ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن درزھﺎی اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺜﻞ : ﺑﺘﻦ ، ﺳﻨﮓ ، آﺟﺮ، ﮔﭻ ، ﺷﯿﺮواﻧﯽ ، اﯾﺮاﻧﯿﺖ ، ﻓﻠﺰ ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ ، ﺷﯿﺸﻪ ، ﻻﺳﺘﯿﮏ ، ﭼﻮب ، وﻏﯿﺮه .
– خرید درزگیر ، جهت ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن ﺷﮑﺎﻓﮫﺎی ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻗﻄﻌﺎت ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، دﯾﻮارھﺎی ﮔﭽﯽ ، ﺑﻠﻮکھﺎی ﺑﺘﻨﯽ و درز اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺘﻦ
– خرید درزگیر ، جهت ﻋﺎﯾﻖ ﻧﻤﻮدن اطﺮاف در ، ﭘﻨﺠﺮه ، ﺳﻘﻒ ، و روی ﭘﺸﺖ ﺑﺎم و ﺗﺮاس، وان ، دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ظﺮﻓﺸﻮﯾﯽ ﻋﺎﯾﻖ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎﻧﺎﻟﮫﺎی ﺗﮫﻮﯾﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ھﺎ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ، ﺳﺮوﯾﺲ ھﺎی ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ
– خرید درزگیر ، جهت درزﮔﯿﺮی ﮐﺎﻧﺎﻟﮫﺎی ﺑﺘﻨﯽ و ﺳﭙﺘﯿﮏ ﺗﺎﻧﮏ ھﺎ

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست