شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

ﻣﺎﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎده ای اﺳﺖ ﺧﻤﯿﺮی ﺷﮑﻞ جهت ﭘﺮ ﻧﻤﻮدن درزھﺎ و ﺷﮑﺎفھﺎی ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ( ﮔﭻ و ﺳﯿﻤﺎن و ﻏﯿﺮه )ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ، ﺳﺨﺖ ﺷﺪه و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﻻﺳﺘﯿﮏ ﭘﯿﺪاﻣﯽ ﮐﻨﺪ .

ماستیکها ،بر حسب موارد کاربرد و مزایای آن در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از :

– خرید ماستیک سرد اجرا(ماستیک سرد ریز)

– خرید ماستیک گرم اجرا

– خرید ماستیک مقاومت نفتی

– خرید ماستیک اپوکسی

– خرید ماستیک درزبندی اپوکسی

 خرید ماستیک پلی فلکس

– خرید ماستیک پلی یورتان

– خرید ماستیک پلی یورتان دو جزئی

– خرید ماستیک درزبندی پلی یورتان

– خرید ماستیک درزبندی پلی یورتان تک جزئی

 خرید ماستیک درزبندی تک جزئی (اکریلیک)

– خرید ماستیک درزبندی بر پایه قیر

– خرید ماستیک درزگیر بتن و…

موارد کاربرد ماستیک 

 خرید ماستیک، جهت درزبندی آجر،کاشی،سرامیک

 خرید ماستیک،جهت درزبندی سنگهای گرانیت

 خرید ماستیک،جهت درزبندی کانالهای آبرسانی، لوله بتنی

 خرید ماستیک،جهت درزبندی پیاده روهای بتنی،پلها،سقف ها و آسفالتها

 خرید ماستیک،جهت اجرا در درزهای عمودی و افقی

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست