شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

ضد یخ بتن ، یک افزودنی ضد یخ بتن برای بتن مسلح و تـرکیبى از مـواد معدنى و آلـى بر پایه نیتروژنی می باشد. درساختضد یخ بتن مسلح بدون کلراید به هیچ عنوان از مواد کلرایدی استفاده نشده است. مواد نیتروژنی و کلسیم نیتروژنی در ضد یخ بتن بعنوان موادی که بازدارنده خوردگی می باشند مطرح شده است. بتن ریزی در هوای سرد با استفاده از ضد یخ بتنامکان پذیر است. قابل ذکر می باشد با وجود استفاده از ضد یخ بتن درهنگام بتن ریزی در هوای سرد، رعایت الزامات بتن ریزی در هوای سرد و آیین نامه ای نباید فراموش شود.

در حقیقت استفاده از ضد یخ بتن یک اقدام تکمیلی است و باید تمهیدات بتن ریزی درهوای سرد همانند کیورینگ و دیگر عوامل رعایت شود.

ضد یخ بتن ،بر حسب موارد کاربرد و مزایای آن در انواع مختلفی وجود دارند که عبارتند از :

– خرید ضد یخ بتن مسلح و غیر مسلح

– خرید ضد یخ بتن مسلح بدون کلراید

خرید ضد یخ بتن مسلح

– خرید ضد یخ قوی بتن

– خرید ضد یخ بتن(فاقد یون کلر)

– خرید ضد یخ بتن(افزایش مقاومت بتن)

– خرید ضد یخ بتن(شتاب دهده واکنش آب و سیمان)

– خرید ضد یخ بتن ملاتی

– خرید ضد یخ مرغوب بتن

– خرید ضد یخ بتن مایع

– خرید ضد یخ مایع (بدون کلراید)

– خرید ضد یخ بتن بدون کلراید

– خرید ضد یخ پودری بتن

 خرید ضد یخ معمولی بتن

– خرید ضد یخ بتن واسپیسر

– خرید ضد یخ بتن ویژه

کاربرد ضد یخ بتن

خرید ضد یخ بتن ،جهت بتن ریزی در هوای سرد ویخبندان .‌

خرید ضد یخ بتن، جهت امکان بتن ریزی در محدوده دمای ۱۵-  الی ۵+ درجه سانتیگراد

خرید ضد یخ بتن ، جهت انجام کارهای ترمیمی و ساخت ملا‌ت در هوای سرد ویخبندان.‌

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست