شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

ملات های آماده مواد خمیری و چسبنده‌ای است که جهت اتصال رجها به یکدیگر و برای به وجود آوردن جسم واحدی از اسکلت و استخوان بندی ساختمان به کار می‌رود. وجود ملات های آماده باعث می‌گردد که ساختمان به صورت یک پارچه در آید. ملات های آماده مرغوب اولاً قامت بنا را استوار ساخته و در ثانی در اثر یکپارچگی قطعات سبب انتقال نیروها به قسمت‌های زیرین اسکلت ساختمان می‌گردد. از ملات های آماده جهت کارهای گوناگون ساختمانی استفاده می‌شود.

ملات های آماده عموماً به دو دسته تقسیم می‌گردند:

۱- ملات های آماده هوازی: ملات های آماده هوازی که ترکیبات فعل و انفعالات آنها در هوای خشک انجام شده و مقاوم می‌گردند. چنانچه ملات های آماده هوازی در مجاورت رطوبت قرار گیرد ابتدا در ملات های آماده هوازی دگرگونی به وجود آمده و چنانچه اندود باشند طبله کرده و اگر در بین رجها به کار رفته باشد، اسکلت دچار نقایصی فنی شده و بالاخره ماهیت خود را از دست داده و در نتیجه سبب تخریب بنا می‌گردد.

۲- ملات های آماده آبی: ملات های آماده آبی که در مجاورت رطوبت و یا در زیر آب خودگیری خود را انجام می‌دهند و سخت می‌گردند. چنانچه ملات های آماده آبی که بنا به نوع مواد چسبنده خود، در هوای خشک واقع شوند، وجود گرما باعث پوک شدن ملات های آماده آبی می‌شود. پوکی در ملات های آماده آبی سبب جدا شدن رجها از یکدیگر و به مرور زمان سبب جابجایی در قطعات به کار رفته در اسکلت بنا می‌گردد.

به طور کلی مقاومت ملات های آماده به وضع اقلیم، مکان و محیط و نوع و کاربرد ساختمان بستگی کامل دارد. به همین دلیل است که نوع ملات های آماده انتخاب می‌گردد. مثلاً ملات های آماده ای که برای ساختمان یک حمام بکار می‌رود، با ملات های آماده ای که برای ساختن یک بادگیر مصرف می‌شود کاملاً متفاوت است.

– ملات های آماده هوازی

ملات های آماده گل

ملات های آماده کاهگل

ملات های آماده سیم کاهگل

ملات های آماده ریگ

ملات های آماده گچ و خاک

ملات های آماده گچ 

– ملات های آماده آبی

ملات های آماده خشک

ملات های آماده گل آهک

ملات های آماده ماسه آهک

ملات های آماده ساروج

ملات های آماده ساروج گرم

ملات های آماده ساروج سرد

ملات های آماده قیر

و انواع دیگری از ملات های آماده عبارتند از:

ملات های آماده آب بند کننده بتن 

ملات های آماده ماسه سیمان 

ملات های آماده سیمان

شماره های تماس واحد فروش شرکت شیمی بتن بهینه:

۰۲۱-۸۸۵۲۶۹۱۵-۱۹

۰۹۱۲۱۳۰۳۷۲۶

فهرست